Hz. Peygamber'in İsim ve Sıfatları

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Emine Yeniterzi

Bütünüyle dinî kültürle içice olan klasik edebiyatımızda mevlid, sîre, hilye, miracname, Hicretü'n Nebi, şefaatname, kırk hadis, yüz hadis gibi Hz. Peygamber'le ilgili zengin türlerden biri de "Esma-i Nebî"dir.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Dr. Hilal Kazan'dan Zarif Bir Esma-i Nebî Hattı Daha

Hz. Muhammed / Kimdir / Sonpeygamber.info-Özel

Geçtiğimiz haftalarda Dr. Hilal Kazan'ın Esma-i Nebî hattını sizlere sunmuştuk. Bu hafta ise Hilal Kazan'ın sülüs nesih yazı biçimiyle kaleme alınmış yeni bir Esma-i Nebî levhasını sizlerle buluşturuyoruz.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hz. Peygamber'i Böyle Anlattılar

Hz. Muhammed / Kimdir / Sonpeygamber.info

Resmedilmemiş bir peygamberi vahyin rehberliğinde gelişen kişiliği, yaşam tarzı ve davranışlarıyla anlama ve anlatma zorluğu İslam kültür ve sanatında çok farklı türlerin gelişmesine imkan tanımış, tezahürleri farklı da olsa tüm Müslümanlar ortak bir duyguyu, Peygamber sevgisini bu vesilelerle..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Başkalarının Beden Dilini Okuması Açısından Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Kimdir / Doç. Dr. Mahmut Kavaklıoğlu

Tebliğ, Yaratıcıdan alınan ilahî öğretiyi insanlara ulaştırma görevidir. Bu, sadece ulaştırmayı değil, aynı zamanda açıklama ve bir pratik olarak sunmayı da içine alır. Her ne kadar Rasûl'e görevinin sadece ulaştırmak olduğu, daha ötesinin kendi insiyatifinde bulunmadığı hatırlatılıyorsa da tebliğden maksat..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hz. Peygamber'in Beden Dili

Hz. Muhammed / Kimdir / Doç. Dr. Mustafa Karataş

Hz. Peygamber, şüphesiz bir insan olmanın yanı sıra Allah'ın en son peygamberidir. O'nun, getirdiği dini insanlara tebliğ ve açıklamak gibi bir misyonu da vardır. Her alanda en güzel bir model olan Allah Rasûlü'nün tebliğ ve beyan vazifesini ifa ettiği esnada, insanlarla iletişim kurmadaki becerisi şüphesiz önemlidir.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hilye Nedir?

Hz. Muhammed / Kimdir / Sonpeygamber.info-Özel

Asırlar boyunca hilyeler, şemail eserleriyle birlikte Hz. Peygamber'in aziz hatırasını yaşatma ve O'nun örnek kişiliğini sonraki nesillere aktarma konusunda önemli bir işlevi yüklenegelmişlerdir. Tür olarak zaman zaman birbirlerine karıştırıldıkları da görülen şemail ve hilyelerin..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hat Sanatında Hilye-i Şerif

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. M.Uğur Derman

İslam inancı, putlaştırılabilecek kimselerin tasvirlerinden şiddetle kaçınmıştır. Bu sebeple, bir kaç asılsız minyatür dışında hiç kimse Rasûlullah'ın resmini çizmeye cesaret edememiştir. Hıristiyan âleminde Hz. İsa için uygulandığı gibi hayalî bir resim yapmaktansa, sahih tariflerden hareketle..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hz. Peygamber'in Şemaili

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Ali Yardım

Şemail, kelime yapısı bakımından 'şimal'in çoğuludur. Arapça'da, bu kökten türeyen kelimelerin birbirinden farklı, hatta birbirine zıt değişik manaları vardır. Bu nüanslardan birisi de; huy, tabiat, karakter, hal ve hareket, tavır ve davranış anlamıdır. Şimal'in bu manalarda..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hz. Muhammed (sav)'in Şeceresi

Hz. Muhammed (sav), Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’e nisbetle İsmailîler diye de anılan ve iki büyük Arap topluluğundan birini teşkil eden Adnanîler’e mensuptur. Soy kütüğünün yirmi birinci göbekten atası olan Adnan’a kadar uzanan kısmı güvenilir bulunarak zikredilmiş, ondan sonrası Hz. Peygamber'in de işaretiyle yaygınlık kazanmamıştır. Bizzat kendisi tarafından kabul edilip bütün İslam kaynaklarınca zikredilen soy kütüğü şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Kâ’b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead

devamını oku 25.09.2009, Cuma