Tasavvuf Kavramları

Her ilim ve sanatın kendine has terimleri ve kavramları vardır. Bütün ilim ve sanat dallarında var olan kavramlar, tarihi seyri içinde tasavvuf ilminde de var olmuştur. Diğer İslamî ilimlerde olduğu gibi, tasavvufta kullanılan kavramlar da genellikle Kur'ân ve sünnetten alınmadır. Mutasavvıfların kavramları genellikle iki maksatla kullandıkları belirtilmektedir:

devamını oku 11.12.2009, Cuma

Tasavvuf Tarihi

Tasavvuf İslam kültür ve medeniyetinin dinî, ahlakî ve mistik alandaki önemli unsurlarından biridir. Tasavvufî hayat ve düşüncenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bugünkü şekli ile tasavvuf teriminin delalet ettiği mana ve hükümlerin birçoğu Hz. Peygamber zamanında ve özellikle onun hayatının içinde vardır.

devamını oku 11.12.2009, Cuma

Mevlid ve Musikî

Kültür Sanat / Musiki / Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi

Image Sözlük anlamı olarak "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen "Mevlid", İslâm dünyasında Hz. Peygamberin dünyayı teşriflerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Cenâb-ı Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Peygamberin Veladetleri hakkında İslâm şairleri, âdeta yarış edercesine edebî eserler vücûda getirmişlerdir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Türk Dini Mûsikisinde Hz. Muhammed'i Konu Alan Eserler

Kültür Sanat / Musiki / Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan

Nitelik bakımından sözlü mûsiki ve saz mûsikisi olarak ikiye ayrılan Türk mûsikisinde sözlü mûsiki de kendi içinde a) Dînî mûsiki, b) Dindışı mûsiki ana başlıklarıyla iki ayrı bölümde ele alınmıştır. Bir mûsiki formu (şekli) olarak gelişmesi ve şekillenmesi İslâm dünyasında daha çok Osmanlılar'a mahsus olan ve teması, Allah ve Hz. Muhammed (sav) ile tasavvufî anlayışların çerçevesinde işlenen dînî mûsiki..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Tasavvuf ve Hadis

Kültür Sanat / Tasavvuf / Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ

Genel anlamda mistisizm, "insanın dünyaya karşı tavır koymasının ve kendi içindeki hakikati aramasının” adıdır. Bir bakıma bütün inanç sistemlerinin ve felsefî ekollerin ortak yanıdır. Tavırlar farklı olmakla birlikte, bütün sistemlerde mistik anlayış vardır.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Mevlânâ'nın Hz. Muhammed (sav)'e Sevgisi ve Bağlılığı

Kültür Sanat / Tasavvuf / Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu

Mevlânâ Celâleddin Rûmî Hz. Peygambere candan bağlıdır. Mevlânâ’nın, Hz. Muhammed (sav)’e olan derin sevgi, saygı ve bağlılığı şu nedenlere dayanmaktadır: İsminin ve hatırının büyüklüğü. Üstün,  değerli, saygın ve etkileyici kişiliği. Güzel ahlâkı, ilâhî ihsan ve ikrama nail olması, taşıdığı büyük misyon ve mesajının evrenselliği. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

İlk ve Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)

Kültür Sanat / Tasavvuf / Nuran Döner

ImageKüntü kenzâdan vücûda geldi eşyâ lâcerem

Bâd-ı hubb ile temevvüc itti çün deryâ-yı aşk
Azîz Mahmud Hüdâyî 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Muhammedi Muhabbet ve Toplumsal Yansımaları

Kültür Sanat / Tasavvuf / Meryem Uyanık

Image İnsan, dünyadaki konumunu, varoluş amacını sorgulayan bir varlık olması nedeniyle diğer canlılardan ayrılan, özel niteliklere sahip bir varlıktır. İçinde yaşadığı dünyayı anlamlandırırken kendi var oluşunun bu anlam içindeki yerini, kim ve ne olduğunu açıklamaya çalışır. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Modern Zamanların Dervişi: Martin Lings

Kültür Sanat / Tasavvuf / Prof. Dr. Ali Köse

Image12 Mayıs 2005'te kaybettik onu. Bir perşembe gecesiydi. Sufilerin zikir gecesiydi perşembe. O gecede Rabb'ine uyku halinde kavuştu. Martin Lings olarak gelmişti dünyaya, ama Ebubekir Siraceddin olarak terk etmişti. 96 yaşındaydı. Yüzyılın sufisiydi. Ölümünü duyan tüm dünya Müslümanları..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Mevlânâ ve Sünnet

Kültür Sanat / Tasavvuf / Doç. Dr. Ahmet Yıldırım

ImageMesajı yaşadığı dönemde kalmayıp günümüze kadar ulaşan kültürümüzün önemli şahsiyetlerden birisi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö.672/1273) dir. Yaşadığı dönemden itibaren her geçen gün ona olan ilgi her din ve kesimden artarak devam etmektedir. O, bu ilgiyi insanlığa sunduğu fikir ve düşünceleriyle kazanan ve hak eden şahsiyettir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi