İlk ve Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)

Kültür Sanat / Tasavvuf / Nuran Döner

ImageKüntü kenzâdan vücûda geldi eşyâ lâcerem

Bâd-ı hubb ile temevvüc itti çün deryâ-yı aşk
Azîz Mahmud Hüdâyî 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Muhammedi Muhabbet ve Toplumsal Yansımaları

Kültür Sanat / Tasavvuf / Meryem Uyanık

Image İnsan, dünyadaki konumunu, varoluş amacını sorgulayan bir varlık olması nedeniyle diğer canlılardan ayrılan, özel niteliklere sahip bir varlıktır. İçinde yaşadığı dünyayı anlamlandırırken kendi var oluşunun bu anlam içindeki yerini, kim ve ne olduğunu açıklamaya çalışır. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Modern Zamanların Dervişi: Martin Lings

Kültür Sanat / Tasavvuf / Prof. Dr. Ali Köse

Image12 Mayıs 2005'te kaybettik onu. Bir perşembe gecesiydi. Sufilerin zikir gecesiydi perşembe. O gecede Rabb'ine uyku halinde kavuştu. Martin Lings olarak gelmişti dünyaya, ama Ebubekir Siraceddin olarak terk etmişti. 96 yaşındaydı. Yüzyılın sufisiydi. Ölümünü duyan tüm dünya Müslümanları..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Mevlânâ ve Sünnet

Kültür Sanat / Tasavvuf / Doç. Dr. Ahmet Yıldırım

ImageMesajı yaşadığı dönemde kalmayıp günümüze kadar ulaşan kültürümüzün önemli şahsiyetlerden birisi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö.672/1273) dir. Yaşadığı dönemden itibaren her geçen gün ona olan ilgi her din ve kesimden artarak devam etmektedir. O, bu ilgiyi insanlığa sunduğu fikir ve düşünceleriyle kazanan ve hak eden şahsiyettir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Eyüp Sabri Paşa'nın Kaleminden Ravza-i Mutahhara Tarihine Yolculuk

Kültür Sanat / Mimari / Derleyen: Dr. Hilal Kazan

 Eyüp Sabri Paşa (v. 1890), Sultan İkinci Abdülhamid Han zamanında yetişen, çalışkan, alim bir deniz paşasıydı. Uzunca bir süre Hicaz'da memuriyette bulunmuştur. Bu görevi esnasında topladığı bilgilerle daha sonra bir dizi eser kaleme almıştır.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî'deki Ayetler

Kültür Sanat / Mimari / Doç. Dr. Murat Sülün

Başta tarihî yapılar olmak üzere çeşitli sanat eserlerini âyetlerle bezeme geleneği Kur’ân kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Edebiyatta olduğu gibi, sanat eserlerinde de âyet, hadis ve kelâm-ı kibâr iktibas edilmekte ve bu ibarelerin, yapıda mücevher gibi parladığı ve yapıya sanatkarane bir nitelik kazandırıp değer kattığı düşünülmektedir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Mescid-i Nebevî / Ravza-i Mutahhara

Kültür Sanat / Mimari / Dr. Hilal Kazan

Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra önemli ilk icraatlardan biri Medine’de bir mescid inşası olmuştur. Hz. Peygamber tarafından bizzat yaptırılan binalardan biri olma özelliğini taşıyan Mescid-i Nebevî, aynı zamanda Rasûl-i Ekrem’in..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Müslümaların İlk Kıblesi: Mescid-i Aksâ

Kültür Sanat / Mimari / Prof. Dr. Nebi Bozkurt

Müslümanların ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescidden biri. Asil adı Aramice Beth makdeşa, İbranice Beth ha-mikdaş ve Arapça Beytülmakdis olup "mukaddes ev" demektir. İlk kuruluşundan beri taşıdığı bu ad sonradan şehrin tamamını kapsamına almıştır1.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Kubbetü's Sahra

Kültür Sanat / Mimari / Sonpeygamber.info-Özel

Kübbetü's Sahra, İslam mimarisinin bilinen ilk kubbeli eserlerindendir. Cami bugünkü şeklini Abdülmelik b. Mervan zamanında almıştır. Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethettiğinde yaptırdığı mescidin yerine inşa edildiği için kimi kaynaklarca Ömer Camii olarak da anılmaktadır.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hat Sanatında Hz. Peygamber

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Dr.Hilal Kazan

Arap yazısı, Arapların kuvvetli hafızaya sahip olmaları nedeniyle İslam öncesinde pek fazla kullanılmadığı için gelişmemiştir. Dolayısıyla Arap harflerinin ve yazısının tekamülü İslamiyet'le, Kur’ân’ın nazil olması ve Rasûl-i Ekrem’in katiplerinden her şeyi kayd etmelerini istemesi ile başlamıştır. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin