Sünnet ve Hadis

 

Hadis İlimleri

Gelişmesi belli düzeye ulaşmış bulunan ilimler, bazı konularının müstakil araştırmalara konu edilmesi ihtiyacını hissettirir. Hadis ilmi de, bu tür çalışma ihtiyacını birçok sahada hissettiren zengin bir ilimler hazinesidir. Bu yüzden senedle veya metinle ilgili olduklarına bakılmaksızın..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hadis Kaynaklarını Okuma Yöntemi ve Musanniflerin Dili

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Cemal Ağırman

Sünnetin önemini ve dindeki yerini bilmek kadar, sünnet verilerinin günümüze intikalini sağlayan kaynakların genel muhtevasını, tasnif sistemlerini ve ihtiva ettikleri hadislerin güvenilirlik derecesini bilmek de önemlidir. Hadis kaynaklarından doğru yararlanabilmek için..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Klasik Hadis Usûlü ve Çağdaş Hadis Metodolojilerin Değeri Üzerine

Herhangi bir ilim dalı hakkında konuşabilmek için, konuşmanın cereyan edeceği ortak bir dil ve üslup gerektiği gibi, konuların ele alınış tarzının da kendine özgü bir zeminde yürütülmesi gerekir. Esasen, bir ilim dalının usûlü, alimlerin, kendilerine has belirli bir ortak noktada..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hadis ve Hadis Çeşitleri

Dinî literatürde hadis, “Hz. Peygamber'in sözü, daha sonra da O'nun söz, fiil ve takrirleri” için kullanılmıştır. Hatta sahabe ve tabiun söz ve fiillerine de -mevkuf ve maktu kayıtlarıyla da olsa- hadis denilmektedir. Bu manada hadis yerine haber kelimesini kullananlar, sahabe ve tabiuna ait söz ve fiiller için eser terimini tahsis edenler de bulunmaktadır. En geniş çerçevesiyle hadis şöyle tarif edilebilir: "Söz, fiil, takrir, yaratılış veya huyla ilgili bir vasıf olarak Hz. Peygamber'e (veya sahabe ve tabiuna) izafe edilen her şeydir."

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Oryantalistlerin Hadis Literatürü Hakkındaki Görüşleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Fatma Kızıl

Hadis literatürünün kaynaklık değeri meselesi, hadis alanı dışında İslam hukuku, İslam tarihi, Kur’ân gibi başka sahalarda eserler veren oryantalistlerin de görüş belirttiği geniş bir mevzudur. Bu nedenle konu, bazı parametreler esas alınarak sınırlandırılmalıdır.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hadis Karşıtlığının Gerekçeleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Abdullah Aydınlı

Hadis kelimesi, "anlatma, haber verme, anlatılan/haber verilen şey, haber, söz" manasına gelen bir mastar ismidir. Kelime bu geniş sözlük manasından alınarak bazı özel haberler için kullanılmaya başlanmış ve böylece zaman içinde terim manası oluşmuştur. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

İnhisarcı Yaklaşımın Sünnetin Anlaşılmasında Ortaya Çıkardığı Problemler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Salih Karacabey

Hem dinin temel kaynağı olması, hem de inanan insanın günlük hayatındaki işlevi açısından, anlama faaliyetinin en çok yoğunlaştığı alanlardan biri de sünnettir. Hadis ilimleri çerçevesinde sünnetin anlaşılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildiğinde dil ve muhteva açısından..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hz. Peygamber'in İçtihadı Meselesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Adem Yerinde

Hz. Peygamber’in gerek vahyin direktifleri gerekse kişisel tercihleri doğrultusunda hareket ederek yaşadığı hayat tarzı ve gittiği yola genel manada sünnet denilebilir. Son Peygamber ve insanlık için güzel örnek olan Allah Rasûlü'nün sünnetini, bir anlamda Kur'ân'ın hem evrensel..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Sünnete Bağlılık "İ'tisam"

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Aynur Uraler

“Sünnete bağlılık”, İslamî literatürde “el-i’tisam bi’s-sünne” şeklinde ifade edilir. İ’tisam kelimesinin sözlükte, sarılmak, bağlanmak, yapışmak, sığınmak, güvenmek, dayanmak, güç almak, kuvvetlenmek, yardım istemek, korunmak, kaçınmak anlamları bulunmaktadır.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tespitler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Aynur Uraler

İslam dininde, başlangıçtan itibaren Kur'ân ve sünnet ayrılmaz iki kaynak kabul edilmiş, uygulamada birlikte esas alınmıştır. Çok sayıdaki âyet ve hadis, sünnetin vahiyle doğrudan irtibatı bulunduğunu, kaynağının vahiy olduğunu, Hz. Peygamber'in sünnetin bilgisini vahiy yoluyla..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin