Kerbela Şehitleri İstanbul'da Yüzyıllardır Burada Anılıyor

Kültür Sanat / Tarih / Sonpeygamber.info-Özel

Muharrem, hicrî yılın ilk ayı olmasının yanı sıra onuncu günü Aşura dolayısıyla da İslam dünyası ve Müslümanlar için farklı anlamlara sahip olan bir ay. Tarihsel planda Aşura gününe farklı dinlerce öteden beri çeşitli anlamlar yüklenmekteydi.

devamını oku 20.01.2010, Çarşamba

Annesi Hz. Amine'nin Hz. Peygamber'e Son Sözleri

"Ey mübarek çocuk! Ey dünyaya bulaşmadan bir konup, sonra uçup  giden güvercin (Abdullah)'ın oğlu! Baban her şeyin sahibi ve her şeyi bilen Allah'ın yardımıyla oklarla kura çekildiği günün sabahı yüz güzel deve karşılığında kurban edilmekten kurtulmuştu. Eğer rüyamda gördüklerim çıkarsa sen bütün insanlığa gönderilecek ve helâlı-haramı öğreteceksin..

devamını oku 11.12.2009, Cuma

Mesnevi Sayfalarında Hadisler -1-

Mevlâna Mesnevî'sinde insanın içsel yolculuğu ile ruhî tekâmülünü ayet ve hadis "telmih"li kıssalarla/hikâyelerle anlatır. Telmihse anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe, bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatıdır. Bu bölümde Mesnevî'deki hadis telmihli hikâyelerin bir kısmını..

devamını oku 11.12.2009, Cuma

Tasavvuf Kavramları

Her ilim ve sanatın kendine has terimleri ve kavramları vardır. Bütün ilim ve sanat dallarında var olan kavramlar, tarihi seyri içinde tasavvuf ilminde de var olmuştur. Diğer İslamî ilimlerde olduğu gibi, tasavvufta kullanılan kavramlar da genellikle Kur'ân ve sünnetten alınmadır. Mutasavvıfların kavramları genellikle iki maksatla kullandıkları belirtilmektedir:

devamını oku 11.12.2009, Cuma

Tasavvuf Tarihi

Tasavvuf İslam kültür ve medeniyetinin dinî, ahlakî ve mistik alandaki önemli unsurlarından biridir. Tasavvufî hayat ve düşüncenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bugünkü şekli ile tasavvuf teriminin delalet ettiği mana ve hükümlerin birçoğu Hz. Peygamber zamanında ve özellikle onun hayatının içinde vardır.

devamını oku 11.12.2009, Cuma

Mevlid ve Musikî

Kültür Sanat / Musiki / Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi

Image Sözlük anlamı olarak "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen "Mevlid", İslâm dünyasında Hz. Peygamberin dünyayı teşriflerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Cenâb-ı Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Peygamberin Veladetleri hakkında İslâm şairleri, âdeta yarış edercesine edebî eserler vücûda getirmişlerdir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Türk Dini Mûsikisinde Hz. Muhammed'i Konu Alan Eserler

Kültür Sanat / Musiki / Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan

Nitelik bakımından sözlü mûsiki ve saz mûsikisi olarak ikiye ayrılan Türk mûsikisinde sözlü mûsiki de kendi içinde a) Dînî mûsiki, b) Dindışı mûsiki ana başlıklarıyla iki ayrı bölümde ele alınmıştır. Bir mûsiki formu (şekli) olarak gelişmesi ve şekillenmesi İslâm dünyasında daha çok Osmanlılar'a mahsus olan ve teması, Allah ve Hz. Muhammed (sav) ile tasavvufî anlayışların çerçevesinde işlenen dînî mûsiki..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Tasavvuf ve Hadis

Kültür Sanat / Tasavvuf / Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz

Genel anlamda mistisizm, insanın dünyaya karşı tavır koymasının ve kendi içindeki hakikati aramasının adıdır. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

İlk ve Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)

Kültür Sanat / Tasavvuf / Nuran Döner

ImageKüntü kenzâdan vücûda geldi eşyâ lâcerem

Bâd-ı hubb ile temevvüc itti çün deryâ-yı aşk
Azîz Mahmud Hüdâyî 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Muhammedi Muhabbet ve Toplumsal Yansımaları

Kültür Sanat / Tasavvuf / Meryem Uyanık

Image İnsan, dünyadaki konumunu, varoluş amacını sorgulayan bir varlık olması nedeniyle diğer canlılardan ayrılan, özel niteliklere sahip bir varlıktır. İçinde yaşadığı dünyayı anlamlandırırken kendi var oluşunun bu anlam içindeki yerini, kim ve ne olduğunu açıklamaya çalışır. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin