30 - İslam'a Davet Mektupları

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Peygamber Hudeybiye’den döndükten hemen sonra kâtiplerine yazdırdığı altı adet davet mektubunu elçileri aracılığıyla dönemin ileri gelen devlet başkanlarına gönderdi (Muharrem 7/Mayıs 628). Elçilerin, gidecekleri bölgeyi ve insanlarını tanıyan...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

31 - Hayber'in Fethi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hayber Medine’nin 180 km. kadar kuzeyinden itibaren başlayan geniş vadide Medine-Suriye yolu üzerinde yer alan ve yahudilerin yaşadığı önemli bir ticaret ve ziraat merkeziydi. Hz. Peygamber Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra, Hayber’in müslümanlar için...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

32 - Mûte Savaşı

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Mûte Lût gölünün güneyinde Kudüs’e 50 km. mesafededir. Hz. Peygamber 8. yılın başında (m. 629) Hâris b. Umeyr el-Ezdî’yi İslâm’a davet mektubuyla birlikte Bizans’a bağlı Busrâ valisine gönderdi. Elçi hıristiyan Gassânî Emiri Şürahbîl b. Amr’ın...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

33 - Mekke'nin Fethi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Mekke çevresinde yaşayan Benî Bekir b. Abdümenât ile Huzâalılar arasında Câhiliye döneminden beri devam edegelen kan davası Hudeybiye Antlaşması’yla ortadan kaldırılmış, Benî Bekir Kureyş ile, Huzâalılar da Hz. Peygamber’le ittifak...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

34 - Huneyn (Hevazin) Gazvesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Mekke’nin fethinden sonra Rasûl-i Ekrem’i meşgul eden kabile topluluklarından biri de Hevâzinliler’di. Birçok kola ayrılan Hevâzin, Mekke ile Necid arasında ve güneyde Yemen’e kadar uzanan bölgelerde yaşıyordu. Kabilenin önemli bir kolunu oluşturan Sakîfliler Tâif’te bulunuyordu...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

35 - Tâif Kuşatması

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Huneyn Savaşı müslümanlar tarafından kazanılmışsa da savaştan kaçanlar İslâm karşıtı başka kabilelerle birleşerek yeni bir tehlike arzetmeye başlamıştı. Bunların başında Tâifliler geliyordu. Tâif halkı İslâm’a karşı olan tavrını zaman zaman küstahlığa varacak...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

36 - Tebûk Gazvesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hicretin 9. yılında (m. 630) Bizans İmparatoru Herakleios’un, Lahm, Cüzâm, Âmile ve Gassânîler gibi müttefik hıristiyan Arap kabilelerinin de desteğini alarak müslümanlara karşı savaş hazırlığına başladığına dair haberler Medine’ye ulaştı. Bunun üzerine...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

37 - Arap Kabile Temsilcilerinin Medine'ye Gelişi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hicretin 9. (630-631) yılı “elçiler yılı” (senetü’l-vüfûd) olarak bilinir. Mekke’nin fethedilmesi, ardından büyük ve güçlü bir kabile olan Hevâzinliler’in İslâmiyet’i benimsemesi, bir yıl sonra Tâif’te yaşayan Sakîfliler’in Medine’ye gelerek biat etmesi....

devamını oku 25.09.2009, Cuma

38 - Müşriklere Son Çağrı

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Mekke’nin fethiyle şehrin ve Kâbe’nin idaresi müslümanların eline geçmiş ve birçok müşrik Arap kabilesi İslâm’a girmiş olmakla birlikte putperest inançlarını devam ettirenler hâlâ mevcuttu. Bu müşrik kabilelerin bir kısmı müslümanların müttefikiydi.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

39 - Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Resûl-i Ekrem’in ramazan aylarında her gece Cebrâil ile buluştuğu ve o zamana kadar nâzil olan âyetleri okuduğu bilinmektedir. Hicretin 10. yılı Ramazan ayında ise (Aralık 631) Cebrâil kendisine Kur’ân-ı Kerîm’i iki defa tilâvet ettirdi. Resûlullah bunu...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin