Kitaplık

 

Mevleviliğin Kaynakları ve Mesnevi'de Hz. Peygamber

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel

Mevlevilik Algısının Restorasyonu
Mevlevilik, Anadolu coğrafyasında ortaya çıkan ve Müslüman dünyada asırlar boyunca felsefeden sanata, tasavvuftan gündelik yaşama kadar birçok alanda yoğun etkileri bulunan bir ekol görünümündedir.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Modern Bir Bakış Açısıyla Hz. Peygamber ve Dönemi

İslam tarihi boyunca Hz. Peygamber'in yaşantısını konu alan sîret, siyer, meğâzi türünde pek çok kitap yazılagelmiştir. Bu kitaplarda öne çıkarılan veya anlatılan vakalar da genellikle herkesin malumu olan vakalardır. Fakat üslup, bakış açısı, konuyu ele alış tarzı gibi hususiyetler..

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Günümüz Hadis Çalışmalarının Problemleri Üzerine Bir Eser

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel

Yaklaşık bir asırlık bir zaman dilimini kapsayan, İslamî ilimlerin modern metotlarla yeniden şekillenmesi süreci İslam coğrafyasında çeşitli tavır alışları da beraberinde getirdi. Bir kısım Müslüman ilahiyatçı..

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Mekke'ye Giden Yolda Bir İslam Âlimi: Muhammed Esed

Muhammed Esed (Leopold Weiss) 1900 yılında Polonya'da Yahudi alimler yetiştirmiş bir ailede dünyaya geldi. Ailede erkek çocukların birer haham olarak yetiştirilme geleneği hakim olduğu için sıkı bir dinî eğitim aldı. Aldığı eğitim sayesinde Aramice ve İbranice'yi çok iyi öğrenmişti ve bu sayede Tevrat'ı orijinal dilinde inceledi.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Bir Hz. Peygamber Biyografisi: Peygamberimiz'in Şemâili

Hadis, siyer, meğâzi ve delâil ile birlikte Hz. Peygamber'i doğrudan konu edinen ilim dallarından birisi olan şemâil, O'nun beşerî yönlerine dair bilgileri içermektedir. Bu yönüyle şemâilin Hz. Peygamber'in davranış şekilleri ve yaşama üslubuna dair bilgileri sunmak suretiyle O'nun başta müminler olmak üzere..

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Hz. Peygamber'e Sorulan Soruların Kur'an'daki Cevapları

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel

Konulu Kur'an tefsiri çalışmalarının sayı ve nitelik bakımından artış göstermeye başladığı günümüzde bu duruma paralel olarak özgün araştırmaların da ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda Kadir Canatan tarafından kaleme alınıp Beyan Yayınları'nca basılan ve Hz. Peygamber'in yaşadığı devirde kendisine sorulan on üç soruya Kur'an'da verilen cevapları...

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Farklı Bir Kalemden Siyer

Celaleddin Vatandaş, Pınar Yayınları, 2008
Üç aylar boyunca her hafta bir siyer kitabını incelediğimiz köşemizin bu haftaki konusu Celaleddin Vatandaş'ın Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı ve İslam Daveti adlı eseri. Türkçede kaleme alınan siyer kitapları arasında son yıllarda öne çıkan eser Hz. Peygamber'in siretini Mekke ve Medine Dönemi olmak üzere iki ana başlık altında inceliyor.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Farklı Bir Siyer Denemesi: Er-Rasul

Said Havva, Yenda Yayınları
İnsan, ancak Allah'ı gereği gibi tanıdığı zaman, O'nun emirlerine sarılır. Allah'ın önemli görev için seçip, yükümlü kıldığı Rasûl'unu tanımak suretiyle kulluk görevi hakkıyla gerçekleştirilebilir. Allah'ın yaratılıştaki hikmeti gereği, elçiler gönderilmiş, insanlara emirlerini tek tek değil, elçileri aracılığıyla duyurmuştur.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Mevlana Şibli'nin Kaleminden Hz. Peygamber'in Hayatı

Mevlana Şibli Numani,Çeviren: Yusuf Karaca, İz Yayıncılık-2005
Hz. Peygamber'in hayatı hakkında yazılmış eserlerin çokluğu ve her birinin kendi başına taşıdıkları özgün değerleri itibariyle siyer vadisinin görülmemiş büyüklükte bir literatür örnekliği teşkil ettiği çok defa vurgulandı.  Ancak bir o kadar dikkat çekici olan başka nokta da neredeyse yeryüzünün tamamına yakınında siyer kitaplarının yazılmış olmasıdır. 

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Martin Lings'in Siyeri

Martin Lings, çeviren: Nazife Şişman, İz Yayıncılık-2003
İlk siyer kitabının yazarı İbn İshak'tan bu yana aynı türde yüzlerce hatta binlerce eser kaleme alındı.  Yazılan her yeni siyer kitabı Hz. Muhammed (sav)'in hayatının farklı üsluplarla yeniden anlatılmasıydı.  Bu bağlamda dünya tarihi boyunca hiçbir konuda olmadığı kadar geniş ve derinlikli bir literatürün oluşmuş olması dikkat çekici bir noktadır. 

devamını oku 13.12.2009, Pazar

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin