Hz. Muhammed
Peygamberliği
 

Kaynaklarda Zikredilen Mucizelerden Bazıları


Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)'in mucizeleri de Allah'ın yardımı ve lütfudur. Mucizeler iman edenlerin imanlarını güçlendiren ve inanmayanları da imana davet eden delillerdir.

- Hz. Muhammed (sav)'in Parmakları Arasından Suların Akması ve Çoğalması:

Abdullah b. Mesud (ra) rivayet ediyor: "Ondan görülen harika halleri biz bereket olarak telakki ederken siz O'nu korkutucu olarak görüyorsunuz. Bir seferde Rasûlullah ile beraberdik, suyumuz azaldı. "Bana az bir su bulun." dediler. İçinde çok az su bulunan bir kap buldular. Elini suyun içine koydu ve şöyle buyurdu: "Mübarek suya gelin, bereket Allah'tandır." Suyun Rasûl-i Ekrem'in parmakları arasından fışkırdığını gördüm." (Fethul-Bari, 3579)

- Cabir'in Yemeği:

Cabir b. Abdil­lah'tan (ra): 'Hendek kazılırken Rasûlullah ile beraber çalışıyorduk. Evde, semiz olmayan küçük bir oğlak vardı. Kendi kendime bunu Rasûlullah'a pişirsem dedim.

Hanıma hazırlık yap dedim: O da el değirmeniyle biraz arpa öğütüp ekmek pişirdi. Oğlağı da kestim, Rasûl-i Ekrem için pişirdik. Gündüz çalışır gece olunca evlerimize dönerdik. Akşam olup Rasûlullah hendeğin yanından ayrılmak isteyince O'na yaklaşarak, 'ey Allah'ın Elçisi bir oğlağımız vardı, onu sizin için kesip pişirdik. Biraz da arpa ekmeği ha­zırladık. Evimize buyurmanızı arzu ediyo­rum.' dedim. O'nun yalnız gelme­sini istiyordum. 'Peki' dedi ve birisine herkesin Cabir b. Abdillah'ın evine gelmesi için çağrıda bulunmasını emretti. Kendi kendime "İnna lillah ve innâ ileyhi raci'un" dedim.

Rasûlullah oradakilerle beraber evime gelip oturdular. Pişirdiğimiz oğlağı önüne koyduk. Bereketli olması için dua ettiler. Bismillah deyip yemeğe başladılar. Ashab da sıra ile yemeğe oturdular. Bir gurup yiyip doyduktan sonra kalkıp gidiyor, diğer bir gurup oturup doyuncaya kadar yiyordu. Öyle ki; hendekte çalışanların hepsi on­dan yiyip doydular.' (Sahihi Buharî, 4/90, 5/138; Sahihi Müslim: 13/216)

-Ümmü Süleym'in Küpü

Enes'in (ra) annesinden rivayeti: 'Bir koyunumuz vardı. Yağını toplayıp bir küpe koyuyordum. Nihayet küp doldu. Yanımda hizmetimi gören Zeyneb adındaki kıza küpü verdim, bunu Peygamber'e götür, katık olarak yesinler.' dedim.

Kız küpü Peygamber'e götürür, küp boşaltılıp geri verilir. Kızcağız küpü eve getirir. Ümmü Süleym evde olmadığı için küpü duvarda çakılı bir kazığa asar. Ümmü Süleym eve dönünce, küpün asılı oldu­ğunu hatta yağla dolu olup, üstten taşarak damladığını gö­rür. Hizmetçi kıza 'ben sana bu küpü Rasûlullah'a götür dememiş miydim?' deyince kız 'Ben küpü götürdüm, bana inanmıyorsan beraber Rasûlullah'a  gidelim.' der.       

Ümmü Süleym kızla beraber gider ve 'Ya Rasûlallah:  Ben bu kızla Sana yağ dolu bir küp göndermiştim.' deyince Allah elçisi 'Evet, kız yağı getirdi.' diye bu­yurur.

Ümmü Süleym'in 'Seni Hak din ve hidayetle Peygamber olarak gön­deren Allah'a yemin ederim küp ağzına kadar yağ do­ludur. Hatta üstten yağ damlamaktadır.' sözü üzerine Rasûlullah 'Hayret mi ediyorsun? Allah Peygamberine yedirdiği gibi Sana da  yedirir.'            (Sahihi Buharî, 4/251 - 5/62; Sahihi Müslim, 17/145; Müsned: 5/204)

Tarih boyunca insanlar, iman etmek için kendilerine gönderilen elçilerden mucizeler istemişlerdir. Allah da mucizelerle bazı peygamberlerini desteklemiş, çeşitli mucizeler vermiştir.

Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)'in mucizeleri de Allah'ın yardımı ve lütfudur. Mucizeler iman edenlerin imanlarını güçlendiren ve inanmayanları da imana davet eden delillerdir.

BİBLİYOGRAFYA

Buharî, Meğazi

Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Buhari el-Cu'fi, Lübnan

Sahihu'l-Buharî, İstanbul, 1413 / 1992

Ebû Davud, Sünne

Ebû Davud Süleyman b. el-Eş'as, Sünenü Ebi Davud, İstanbul,  1413 / 1992

Ebû Nuaym, Hilye

Ebû Nuaym Ahmed b. Abdullah el-İsbahani, Hilyetü'l-evliya ve Tabakatu'l-asfiya, Beyrut 1405 / 1985,

İbn Kesir, Sire

Ebu'l-Fida İsmail b. Kesir, es-Siretü'n-Nebeviyye, Beyrut, 1411 / 1987

İbn Mace, Sünen

Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid , Sünenü İbn Mace, İstanbul, 1413 / 1992

İbn Hacer, İsabe

Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalani, el-İsabe fi Temyizi's-sahabe, Beyrut, 1415/1995

İbnu'l-Esir, el-Kamil

Mecduddin b. Muhammed b. Abdülkerim b. Abdülvahid eş-Şeybani İzzuddin İbnu'l-Esir el- Cezeri, el-Kamil fi't-tarih, Beyrut, 1400 /1980

İbnu'l-Esir, Üsdü'l-ğabe

İzzuddin İbnu'l-Esir Ali b. Muhammed el-Cezeri, Üsdü'l-ğabe fi Ma'rifeti's-Sahabe, Beyrut, 1409 / 1989

Müslim, Sahih

Sahihu Müslim, İstanbul, 1413 / 1992

Tirmizi, Sünen

Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre, Sünenü't-Tirmizi, İstanbul, 1413 / 1992

Bu Yazı Sonpeygamber.info için yazılmıştır.
 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.