Hz. Muhammed
Peygamberliği
 

Peygamberimiz'in Tebliği ve Hayatı Kur'ân'dı (I)


“Rabbinden sana vahyedilen yasalara uy. O’ndan başka yasalarına boyun eğilecek ilâh yoktur. Ondan başka (yaratıcı, yaşatıcı ve yasa koyucu otoriter güç tanıyan)ları bırak.”

Şanı Yüce Allah’ımıza yarattığı varlıkları sayısınca hamd ederim. Son ve evrensel Rasûlü kıldığı Hz. Muhammed (sav)’e Salât ve Selâm ederim.

İnsan ve Yaratılış Amacı

Bütün varlıkların yaratıcısı olan Yüce Allah, insanın da halikıdır. Allah, insanı en güzel kıvamda yaratmıştır. Bütün yeryüzü varlıklarını, güneşi, ayı ve yıldızları O'nun için halk etmiştir. (En’âm 102; Bakara 28; Hûd 7)

Şanı Yüce olan Allah erkek ve kadın olarak yaratığı insanı da kendi zatına ibadetle yükümlü kılmıştır.

 

Peygamber Kimdir?

Yüce Allah nasıl ibadet edileceğini öğretmek üzere inanlar içinden elçiler seçmiştir. Uygulanarak ibadet edilecek emirleri ve yasaklarını da Vahiy Meleği Cibrîl aracılığı ile bu elçilerine bildirmiştir. Yeryüzündeki bütün insan topluluklarına gönderilen ve Elçilikleri mücizevî olaylarla kanıtlanan bu özel kişilere Kur’ân dilinde en-Nebî / er-Rasûl denir. Kullandığımız Farsça kökenli bir kelime ile “Allah’ın mesajlarını insanlara getiren anlamına” Peygamber demekteyiz.

Her bir topluluğa o toplumun diliyle gönderilen ve Cennet’le müjdeleyip Cehennemle uyaran Peygamberler Elçilik görevlerini genelde kendi toplumlarına yönelik olarak yapmışlardır. Ölümleriyle birlikte görevleri de bitmiştir.

 

Peygamberler Arasında Hz. Muhammed (sav)’in Özellikleri Nelerdir?


O'nun temel özelliklerini iki başlık altında sunacağız.

a.      O'nun Peygamberliği Evrenseldir ve Kıyamet Gününe Kadar Geçerlidir

Allah’ın Rasûlü Hz. Muhammed (sav), peygamberlerin evrenseli ve sonuncusudur. Bu sebeple O, diğer Peygamberler gibi belli bir zaman dilimi için, muayyen bir millete değil, bütün insanlığa gönderilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm bu gerçeği şöylece açıklar:

“(Ey Muhammed!) Şöylece açıkla: Ey insanlar! Hiç şüphesiz ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın Elçisi’yim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dirilten de öldüren de O’dur. Bu sebeple gelin Allah`a ve O’nun Ümmî (yaratılış özelliklerini koruyan) peygamber, Elçisi Muhammed’e iman edin. Çünkü o, Allah’a ve O’nun (kendisine indirilen) bildirileri, emirleri yasaklarına inanmaktadır. Doğru yola girebilmeniz için (ona iman edin ve ) ve yalnızca onu izleyin.” (Arâf 158)

        

a.      Yüce Allah’ın Son Buyrukları Olan Kur’ân-ı Kerîm O'nunla Gönderilmiştir

Yüce Allah, insanlık için seçip razı olduğu Kur’ân yasalarını O'nunla göndermiştir.

 Bir diğer anlatımla Allah, insanlığa yönelik olan bildirileri, emirleri ve yasaklarının son bölümünü teşkil eden Kur’ân-ı Kerîm’i ona yirmi üç yıllık bir zaman süreci içinde, sure sure ve ayet ayet, fakat lafız ve mana olarak vahiy yoluyla indirmiştir ve Kur’ânî buyruklarını O’nun peygamberliği gibi Kıyamet Günü’ne kadar geçerli kılmıştır:

“Allah'a, Elçisi Muhammed’e ve ona indirdiğimiz Nûr olan Kur’ân’a inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Teğâbun 8)

 

1.      O'nun Görevi Kur’ân-ı Kerîm’i Yaşamak ve Örneklendirerek Tebliğ Etmekti   

Açıklamalarımız Kur’ân merkezli olarak yapacağımız için önce Kur’ân’ı ana hatlarıyla özetlemeyi gerekli görüyoruz.

“(Ey Muhammed!) Şöylece açıkla: Ey insanlar! Hiç şüphesiz ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın Elçisi’yim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dirilten de öldüren de O’dur. Bu sebeple gelin Allah`a ve O’nun Ümmî (yaratılış özelliklerini koruyan) peygamber, Elçisi Muhammed’e iman edin. Çünkü o, Allah’a ve O’nun (kendisine indirilen) bildirileri, emirleri yasaklarına inanmaktadır. Doğru yola girebilmeniz için (ona iman edin ve ) ve yalnızca onu izleyin.”

Kur’ân’ın İçeriği

a-   Kur’ân, yaratıcımız olan Allah’ı yüzü aşkın sıfatıyla bize tanıtır: Kur’ân’a göre Allah birdir, varlığını kendisinden alandır. Kum taneciklerinden galaksilere kadar bütün varlıkları yaratan ve her an yaratmakta olandır. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Yarattığı hiçbir varlık O’nun eşi ve benzeri değildir. O, dilediğini yaratmaya gücü yetendir, bütün varlıklar O’na muhtaçtır. Yarattıkları üzerinde egemenlik hakkı O’nundur.

b-  Kur’ân gökleri ve yer küresini tanıtır: Onların yoktan var edildiğini ve Kıyamet olgusuyla birlikte köklü bir değişime uğratılarak kendilerine özgü ölümü tadacaklarını açıklar. Kur’ân fizik evrenin ötesinde Cennet ve Cehennemi içine alan daha mükemmel bir alemin varlığını bildirir. Ölümle başlayacak ahiret hayatının varlığını açıklar.

c-  Kur’ân insanı tanıtır: Ona göre insan emirleri ve yasaklarına uyarak Allah’a ibadet etmesi için en güzel şekilde yaratılmıştır. Yeryüzündeki bütün varlıklar O'nun için halk edilmiştir. Güneş ay ve yıldızlar ona hizmet vermesi için yapılandırılmıştır. İnsan için kabir hayatıyla başlayacak ebedî bir hayat vardır. O, tüm iradeli inançları, sözleri, davranışları, işleri ve ilişkilerinden sorgulanacak, mükâfat olarak Cennet’le, ceza olarak Cehennemle azaplandırılacak ebediliğe erdirilmiş sorumlu varlıktır.

d-   Kur’ân insanlığın ulu önderleri olan Peygamberleri tanıtır. Onların şahsında insanlık tarihini özetler. Zalimleşen nice inkârcı toplumun yıkıma uğratıldığını duyurur.

e-   Daha da önemlisi Kur’ân, İnsan hayatını kişisel, sosyal, ekonomik ve siyasî vs. yönleriyle kuşatır. İnsanlığa, insanın insanı sömüremeyeceği adaletli ve erdemli bir yaşam düzeni sunar. Hayatı inanç ve amel yasalarıyla konumlandırıp amaçlandırarak ibadetleştirir. Böylece Ebedi Cennetlere hazırlar.

2.      Sevgili Peygamberimizin Hayatı Kur’ân’dı

Eşi Hz. Âişe (r.anha)’nin diliyle özetlersek O'nun hayatı/yaşayışı Kur’ân’dı.(İbn Kesîr Kalem 4) Çünkü O da örneklendirerek tebliğ etmekle yükümlü olduğu, Kur’ân’a göre yaşamakla yükümlüydü. Rabbimiz Ona şöyle buyurmuştur:

“Rabbinden sana vahyedilen yasalara uy. O’ndan başka yasalarına boyun eğilecek ilâh yoktur. Ondan başka (yaratıcı, yaşatıcı ve yasa koyucu otoriter güç tanıyan)ları bırak.” (En’âm 106)

 

 

Yorumlar

 
mustafa güven
mustafa güven18.04.2013

bu siteyi hazırlayanlardan allah razı olsun...

18.04.2013