Sünnet ve Hadis

 

İnhisarcı Yaklaşımın Sünnetin Anlaşılmasında Ortaya Çıkardığı Problemler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Salih Karacabey

Hem dinin temel kaynağı olması, hem de inanan insanın günlük hayatındaki işlevi açısından, anlama faaliyetinin en çok yoğunlaştığı alanlardan biri de sünnettir. Hadis ilimleri çerçevesinde sünnetin anlaşılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildiğinde dil ve muhteva açısından..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hz. Peygamber'in İçtihadı Meselesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Adem Yerinde

Hz. Peygamber’in gerek vahyin direktifleri gerekse kişisel tercihleri doğrultusunda hareket ederek yaşadığı hayat tarzı ve gittiği yola genel manada sünnet denilebilir. Son Peygamber ve insanlık için güzel örnek olan Allah Rasûlü'nün sünnetini, bir anlamda Kur'ân'ın hem evrensel..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Sünnete Bağlılık "İ'tisam"

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Aynur Uraler

“Sünnete bağlılık”, İslamî literatürde “el-i’tisam bi’s-sünne” şeklinde ifade edilir. İ’tisam kelimesinin sözlükte, sarılmak, bağlanmak, yapışmak, sığınmak, güvenmek, dayanmak, güç almak, kuvvetlenmek, yardım istemek, korunmak, kaçınmak anlamları bulunmaktadır.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tespitler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Aynur Uraler

İslam dininde, başlangıçtan itibaren Kur'ân ve sünnet ayrılmaz iki kaynak kabul edilmiş, uygulamada birlikte esas alınmıştır. Çok sayıdaki âyet ve hadis, sünnetin vahiyle doğrudan irtibatı bulunduğunu, kaynağının vahiy olduğunu, Hz. Peygamber'in sünnetin bilgisini vahiy yoluyla..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hz. Peygamber'in Sünnetini Anlama ve Yaşama

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Salahattin Polat

Müslümanlar arasında sünnet kavramının içeriği konusunda bazı kargaşalar ve sapmalar yaşanmakta oluşu sünneti doğru şekliyle anlamayı bir problem olarak ele almayı gerekli kılmaktadır. Gerek sünneti yaşamaktaki aksaklıklarımız, gerekse son yıllarda yeniden gündem konusu olan, sünnetin dindeki yeri ve değeri üzerindeki tartışmalarda sünnet anlayışının önemli ölçüde rolü olduğu kanaatindeyiz.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Bağlayıcılık Bakımından Rasûlullah'ın Davranışları

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Peygamberler, insanın akıl ve duyu organlarıyla ulaşamayacağı Allah, ruh, yaratılış, ölümden sonraki ebedî hayat gibi alanlarda insanoğluna vahye dayalı olarak bilgi vermiş ve onları aydınlatmışlardır, (Bakara 2/151). İnsanlara Allah katından bilgi getirmek yanında onlara örnek olma ve eğitme görevi ile de yükümlü olduklarından insanlar arasından seçilmişler, insanüstü fevkaladelikler taşımamışlardır, (İsra 17/95).

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Sünnetin Bütünlüğü

Dünyada İslam tebliğine muhatap insanlar muhtelif bakımlardan çeşitlilik göstermektedir. Her kesimin, zamanın gereklerine göre hayatta kendilerine örnek olacak bir rehbere ihtiyaç duymaları normaldir. Bu yüzden farklı toplum..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Vahiy - Sünnet İlişkisi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Ayhan Tekineş

İmam Şafiî; sünneti kabul etmeyenlerin, ya sünnetin hücciyetini/delil olmasını ya da "haber-i hassa"nın bağlayıcılığını reddettiklerini söylemiştir. Sünnetin hücciyetini bütünüyle reddedenlerin yanında, sünneti yalnızca belirli konularda hüccet

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Kur'ân'ın Hz. Peygamber'in Sünnetine Verdiği Değer

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mevlüt Güngör

İslam’ın temel kaynağı olan Kur’ân’da Yüce Allah, Hz. Peygamber’i ve O'nun sünnetini çok müstesna bir yere oturtmakta ve O'na itaati kendisine olan itaatle bir tutmaktadır (Nisa 4/80). Ancak şunu da belirtmek gerekir ki bağlayıcılık açısından..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

İslam Ahlak Öğretisinin Temel Dayanağı Olarak Sünnet

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. S. Kemal Sadıkçı

Ahlaki dejenerasyon içinde Sünnet'in getirdiği iman, insanın dünyanın merkez değeri olması, dürüstlük ve aile kurumunun önemi gibi ahlak ilkelerinin incelenmesi.

devamını oku 25.09.2009, Cuma