Sünnet ve Hadis

 

Kütüb-i Sitte

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Derleyen: Betül Yılmazörnek

Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır. Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hicri 5. Asır Sonuna (Tasnif Dönemi Sonuna) Kadar Telif Edilen Hadis Kitapları

Sahife adı ile bilinen hadis kitapları, sahabe yahut tabiun nesli tarafından not olarak yazıya geçirilmiş ve olduğu gibi gelecek nesillere intikal etmiş bulunan küçük çaptaki yazılı hadis vesikalarıdır. Kur'ân-ı Kerim'den sonra İslam'ın ilk yazılı vesikaları olan sahifeler, hadis edebiyatının da ilk mahsulleridir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hadis Rivayet Sisteminin Sosyolojik Boyutları

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Recep Şentürk

On beş asırdır Malezya'dan Orta Asya'ya, Hicaz'dan Fas'a kadar bütün İslam dünyasını sinir sistemi gibi kuşatmış olan hadis rivayet ağı veya isnad zincirleri, bölgeler ve nesiller arası toplumsal bilgi akışını sağlayan ilginç bir sosyal organizasyondur.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

İsnadın Sosyal ve Sözel Yapısı: Kimin Rivayeti

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Recep Şentürk

Hadis bilginlerinin 1400 yılı aşkın bir sürelik sosyal ağı, geleneksel anlamda, geniş İslam coğrafyasının sayısız bilginlerini içine alan isnad sistemi olarak bilinir. Bu bilginlerin entelektüel uğraşı ise, Hadis ilim(ler)i olarak bilinir. Burada "ilim" (el-'ilm), sistemli bir bilgi birikimine karşılık gelir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hadislerin Yazılmasıyla İlgili Rivayetlerin Tenkit ve Değerlendirilmesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ahmet Yücel

Bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasında yazının önemli bir unsur olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Ancak aslına uygun ve güvenilir bir şekilde nakil için bilginin kayda geçirilmesinin tek başına yeterli olmadığı da bir başka gerçektir. Zira geçmişe ait herhangi bir bilginin..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Rivayet Literatürünün Gelişimi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. M. Fuad Sezgin

Hadis literatürünün gelişimi şu aşamalarda gerçekleşmiştir: a) Kitâbetü'l-hadîs, sahabe ve erken tabiîn döneminde hadislerin sahife ve cüz denen defterlere yazılması. b) Tedvînu'l-hadîs, dağınık olarak kaydedilmiş malzemenin birinci asrın son çeyreği ve ikinci asrın ilk çeyreğinde bir araya getirilmesi.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hadisleri Alma Usûllerinden Sema ve Kıraat

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / M. Nazım Şiraz

Kur'ân-ı Kerim'den sonra İslam'ın ikinci temel kaynağı sünnetin sonraki nesillere doğru ve eksiksiz olarak aktarılması için sahabe ve tabiûnun gösterdiği titizliğe rağmen uydurma rivayetlerin ortaya çıkması, İslam alimlerini bu konuda tedbirler almaya yöneltmiştir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Mevzû Hadisler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir

Hadiseleri olduğundan çok daha farklı bir mahiyette aksettirmek, kendilerine sevgi ve sempati beslenen şahısları aşırı ifadelerle methetmek, insan tabiatının zaaflarından birisidir. Bu tür hareketlerin çoğu zaman maddi ve manevi birtakım hesaplar uğruna yapılmış olması da bu zaafın bir başka tezahürüdür.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hadis İlimleri

Gelişmesi belli düzeye ulaşmış bulunan ilimler, bazı konularının müstakil araştırmalara konu edilmesi ihtiyacını hissettirir. Hadis ilmi de, bu tür çalışma ihtiyacını birçok sahada hissettiren zengin bir ilimler hazinesidir. Bu yüzden senedle veya metinle ilgili olduklarına bakılmaksızın..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hadis Kaynaklarını Okuma Yöntemi ve Musanniflerin Dili

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Cemal Ağırman

Sünnetin önemini ve dindeki yerini bilmek kadar, sünnet verilerinin günümüze intikalini sağlayan kaynakların genel muhtevasını, tasnif sistemlerini ve ihtiva ettikleri hadislerin güvenilirlik derecesini bilmek de önemlidir. Hadis kaynaklarından doğru yararlanabilmek için..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi