Tarih

 
03.03.2018, Cumartesi

Hoca Ahmed Yesevî'de Hz. Peygamber ve Sünnet Telakkisi

Kültür Sanat / Tarih / Prof.Dr. Ahmet Yıldırım

Pîr-i Türkistan lakabıyla tanınan Hoca Ahmed Yesevî (ö.562/1166), Türk-İslâm kültür ve edebiyatının mümtaz şahsiyetlerinden birisidir. O, ortaya koyduğu fikir ve düşünceleriyle büyük kitleleri etkilemiştir.

devamını oku

Evliya Çelebi'nin Medine'si

Kültür Sanat / Tarih / Prof. Dr. Mustafa S. Küçükaşçı

Her şehrin bir tarihi vardır. Bu tarih bazen kitaplarda, bazen de o şehrin sonraki nesillere ulaşmış tarihî mirasının içinde yer alır. Yeryüzünde bazı şehirler vardır ki, tarihsel geçmişleri yazılı kültür, abidevi eserlerin yanında insanların gönlünde de daima yaşar.  

devamını oku 08.12.2017, Cuma

Osmanlılarda Mevlid Törenleri

Kültür Sanat / Tarih / Prof. Dr. Mehmet Şeker

Osmanlı teşrifatında. Hz. Peygamber'in doğum günü kabul edilen 12 Rebiülevvel'de düzenlenen törenlerin başlangıcı hakkında kesin bilgi yoktur. Bazı vakfiyelerdeki kayıtlardan hareketle bunu Osman Gazi'ye kadar götürenler varsa da genel görüş, bu törenlerin Kanunî Sultan Süleyman döneminden itibaren saray protokolünde yer almaya başladığı ve III. Murad zamanında tamamen resmîleştiği şeklindedir.

devamını oku 26.09.2017, Salı

Sakal-ı Şeriflerin Gerçek Anlamı ve Bir Teklif

Kültür Sanat / Tarih / Ali Rıza Demircan

Aykırı görüşler serdedenler varsa da- İslami kimliğin inşasına katkı sağlayıcı yönüyle, bilinçle sakal bırakmanın sürekli sevap sağlayıcı bir erdem olduğu şüphesizdir. Ancak kesilen/kısaltılan saç kıllarının kendinden veya dinden kaynaklanan bir kutsiyeti yoktur.

devamını oku 26.04.2011, Salı

Filistin: Peygamber Soyunun Ebedî Mülkü

İslâm öncesi dönemde Mekkelilerin yaz seferlerinin başlıca nihai istasyonlarından biriydi Gazze. Bizans'ın bir ticaret merkezi olarak yükselttiği bu eski yerleşim, Akdeniz'in başlıca ticaret koloni ve antrepolarına açılan limanı ve Mısır'dan Şam'a..

devamını oku 29.01.2010, Cuma

Kerbela Şehitleri İstanbul'da Yüzyıllardır Burada Anılıyor

Kültür Sanat / Tarih / Sonpeygamber.info-Özel

Muharrem, hicrî yılın ilk ayı olmasının yanı sıra onuncu günü Aşura dolayısıyla da İslam dünyası ve Müslümanlar için farklı anlamlara sahip olan bir ay. Tarihsel planda Aşura gününe farklı dinlerce öteden beri çeşitli anlamlar yüklenmekteydi.

devamını oku 20.01.2010, Çarşamba

Eyüp Sabri Paşa'nın Kaleminden Medine'de Receb-i Şerif

Kültür Sanat / Tarih / Derleyen: Dr. Hilal Kazan

Eyüp Sabri Paşa Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yetişen önemli bir Osmanlı generaliydi. Asker kimliğinin yanında onu önemli kılan özelliklerinden biri de alim bir şahıs olmasıydı. Uzunca bir dönem Hicaz'da Osmanlı idaresini temsilen görevde bulundu.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Sebeb-i Kainat'ın Kadem Giysisi

Kültür Sanat / Tarih / Dr. Vildan Serdaroğlu

“N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâim Kademi resmini ol Hazret-i Şâh-ı Rusülün Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sahibidir Ahmedâ durma yüzün sür kademine o gülün” (Rasûller şahının ayağının resmini tacım gibi daima başımın üzerinde taşısam ne olur? O ayağın sahibi, nebîliğin gül bahçesinin gülüdür. Öyleyse ey Ahmet o gülün ayağına yüz sür!)

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Arz-ı Mev'ud Kimlere Vaat Edildi?

Kültür Sanat / Tarih / Sonpeygamber.info-Özel

Sadece Kur'ân'da değil aynı zamanda temel Musevi kaynaklarında da Yahudilerin bereketli toprakları hak etmedikleri için buradan kovuldukları sıkça belirtilmektedir. Tevrat'taki şu satırlar oldukça düşündürücüdür: "Öküz kendi sahibini, eşek de efendisinin yemliğini bil­diği halde İsrail Rabbini bilmemektedir.(İşaya 2-3) "Ahde riayet etmeyen Arz-ı Mev'uddan mahrum kalacak ve lanetlenecektir."  (Yeremya 3)

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

"Kudüs'ün Kandilleri"

Kültür Sanat / Tarih / Sonpeygamber.info-Özel

İmam Ebû Davud, Sünen'inde Hz. Peygamber'in azadlı cariyesi Meymûne'den şu rivayeti nakletmektedir:
Birgün Meymûne Hz. Peygamber'e gelir ve: "Ya Rasûlallah! Beytu'l-Makdis'e (Mescid-i Aksâ'ya) gidip gitmeme hakkında bize ne buyurursunuz?" der. Allah Rasûlü:

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin