Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Telif Siyer YarışmasıHAFIZA SENİ ANMAK ÖDEVİNDE

-Telif Siyer Yarışması-

Dünya tarihinde hiç kimsenin hayatı İslam Peygamberi’ninki kadar zengin biçimde ele alınmadı. O’nun sireti tüm veçheleriyle, bir yaşamöyküsü olmaktan öte inananların rehberi niteliğindedir; bu sebeple asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, sayısız dilde tekrar tekrar kaleme alındı ve alınmaya devam ediyor.

Hz. Peygamber’in “hatırası”, Müslüman toplumların vahiyle irtibatının anahtarı mesabesinde olacaktır her devirde. Modern Türkçe’nin eşsiz naatlerinden birini kaleme alan Sezai Karakoç’un, “Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli / Hafıza seni anmak ödevinde mi” mısralarında işaret edildiği üzere zamanlar ve mekânlar değişse de esas gaye O’nun siretinin hatırlanması ve hatırlatılmasıdır.

İşte bu noktadan hareketle Hz. Peygamber’i dünyaya yeni bir dille ve çağın etkin iletişim araçlarını kullanarak anlatmanın yanında bu ufukta yeni çalışmaların ortaya konulmasını da teşvik etmek amaçlarıyla çok yönlü faaliyetler sürdüren Meridyen Derneği, Sonpeygamber.info Projesi’nin onuncu yılını dolduracağı 2017’de sonuçlandırılmak üzere telif siyer yarışması düzenliyor. Yarışmayla ilgili detaylar şu şekilde;

 

Ödül: 25.000 TL

Son Başvuru ve Eser Teslim Tarihi: 1 Haziran 2017

Jüri:     Prof. Dr. Hayrettin Karaman

             Prof. Dr. M. Fatih Andı

             Prof. Dr. Adnan Demircan

             Prof. Dr. Mehmet Özşenel

             Yrd. Doç. Dr. Nihal Şahin Utku

             Fatma Ekinci

                         

A.    Başvuru Şartları

1.      Yarışmaya başvuracak eserler Türkçe olarak kaleme alınmalıdır.

2.      Aday eserler tamamıyla özgün ve yeni olmalıdır.

3.      Daha önce herhangi bir biçimde (matbu, dijital vb.) yayımlanmış çalışmalar yarışmaya başvuramaz.

4.      Adaylar hem bu yarışmaya hem de 2016-2017 dönemi Hadis ve Siret Araştırma Ödülleri’ne aynı anda başvuru yapamaz. Her iki yarışmaya birden başvuru yapanların tüm müracaatları geçersiz sayılır.

5.      Eserler aşağıda belirtilen biçimsel kriterlere  uygun bir şekilde düzenlenmiş olarak 350 sayfayı geçmemelidir.

6.      Aşağıda belirtilen biçimsel kriterler ve yazım kurallarına uymayan dosyalar jüri aşamasına gelmeden ön elemede değerlendirme dışı bırakılır.

7.      Meridyen Derneği’nin üye, gönüllü ve çalışanları yarışmaya katılamaz.

8.      Belirtilen başvuru tarihleri dışında gelen eserler yarışmaya kabul edilmez.

9.      Yarışma başvuru dosyasında takdim edilen materyaller adaya iade edilmez.

10.  Adaylar başvuru dosyalarına iletişim bilgilerini de içeren ayrıntılı bir özgeçmiş eklemelidir.

11.  Adaylar başvuru dosyasına ayrıca “Siyer Yarışması Telif ve Etik Kriterler Taahhütnâmesi”ni imzalayıp 2 nüsha olarak eklemelidir. Taahhütnâme metni için info@sonpeygamber.info adresinden talepte bulunabilirsiniz.

12.  Bu şartnâmede belirtilen tüm kıstaslara uygun olarak kaleme alınan eserlerden başvuru dosyasına 1 adet matbu ve ciltli nüsha, 1 adet de DVD içerisinde PDF formatında elektronik nüsha eklenmelidir.

13.  Eser içerisinde tablo, grafik, görsel malzeme vb. kullanılmışsa bunlar jpeg formatında ve yüksek çözünürlüklü olarak ayrıca bir DVD içerisinde teslim edilmelidir.

 

B.     Muhteva, Form ve Değerlendirme Kriterleri

1.      Aday eserlerin muhtevası ilmî-ahlaki kriterlere uygun olarak oluşturulmalıdır.

2.      Aday eserlerin muhteva veya form olarak belirli bir kategoriye dâhil olma zorunlulukları yoktur. Akademik, edebî veya başka tarz ve formlarda kaleme alınmış olabilirler.

3.      Tüm formlardaki eserlerde esas alınacak temel muhteva kriteri ilmî sıhhate azami surette dikkat gösterilmiş olmasıdır.

4.      Aday eserlerde Türkçe’nin kullanımına azami surette dikkat gösterilmiş olması gerekir.

5.      Aday eserler dil ve üslup olarak günümüz okuruna hitap edecek nitelikte olmalıdır.

6.      Aday eserler bütünlüklü bir kronolojik muhtevaya sahip olabileceği gibi, tematik olarak da (Hz. Peygamber’in aile hayatı, gayrimüslimlerle ilişkileri, yardımlaşma vb. temalar odak alınarak) tasarlanabilir. Eserlerin muhtevasının tematik olarak kurgulanması değerlendirmede tercih sebebi olacaktır.

7.      Dipnot vb. atıf sistemi kullanılsın veya kullanılmasın; her iki durumda da çalışmanın hazırlık aşamasında yararlanılan kaynaklar metnin sonunda “Kaynakça” başlığı altında tam künyeleri ile topluca alfabetik sıralı verilmelidir.

8.      Disiplinlerarası bir yöntem kullanımı değerlendirmede tercih sebebi olacaktır.

 

C.    Yayın

1.      Birincilik ödülü alan eser/eserler Meridyen Derneği tarafından yayımlanacaktır.

2.      Mansiyon ödülü alan eser/eserler yarışma jürisi  tarafından uygun görüldüğü takdirde yayımlanacaktır.

3.      Ödül almayan ancak yarışma jürisi tarafından yayımlanmaya layık bulunan eserler de Meridyen Derneği Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda yayımlanabilecektir.

 

D.    Biçimsel Kriterler

1.      Metinler MS Office Word programında, aşağıda belirtilen şekil şartları doğrultusunda oluşturulmalıdır;

1.1.   12 punto

1.2.   1,5 satır aralığı

1.3.   Times New Roman yazı karakteri

1.4.   Sol ve üst kenar boşlukları 4, sağ ve alt kenar boşlukları 2,5 cm.

1.5.   Referans kullanılacaksa sayfaaltı dipnot sistemi tercih edilmeli

 

2.      Dipnot sistemiyle kaynak gösterilecekse aşağıdaki kurallara riayet edilmelidir;

3.      Kaynak Gösterme Kuralları:

3.1.   Eserlerin ilk geçtikleri yerde bibliyografik künyeleri tam olarak verilmelidir. İkinci kez geçtikleri yerlerde yazar(lar)ın soyadı, kısaltılmış eser/makale adı, sayfa numarası yeterlidir.

3.2.   a.yer. bir önceki dipnotta geçen çalışmalar için kullanılabilir. a.g.e., a.mlf. kısaltmaları ise kullanılmamalıdır.

Kitap:

3.3.   Emin Âşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi: Cerh ve Ta’dîl İlmi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., 1997.

3.4.   Süleyman b.  Dâvûd b. Cârûd Tayâlisî, Müsnedü Ebî Dâvûd et-Tayâlisî  (nşr.  Muhammed Abdülmuhsin et-Türkî), Cîze: Hicr li’t-tibâa ve’n-neşr, 1999, III, 59.

3.5.   G. H. A. Juynboll, Modern Mısır’da Hadis Tartışmaları, çev. Salih Özer, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2000.

Kitap Bölümü:

3.6.   Sean W. Anthony, “Crime and Punishment in Early Medina: The Origins of a Maghāzī  Tradition”, Analysing Muslim Traditions:  Studies in Legal, Exegetical,  and Maghāzī  Hadīth  (ed. Harald Motzki),  Leiden:  Brill, 2010, s. 385-465.

Makale:

3.7.   Salih Karacabey, “İsrâiliyyât’ı Belirleme Kriterleri Çerçevesinde İlâhî Mesajın Birliği Meselesi”,  Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XII/1  (2003), s. 71-104.

3.8.   Yavuz Köktaş,  “Bazı Yeni Sünnet Tanımları Üzerine",  Divân,  sy.  1  (2002), s. 95-160.

3.9.   J. Koren –  Y. D. Nevo, “Methodological Approaches to Islamic Studies”,  Der Islam,  LXVIII  (1991),  s. 87-107.

Ansiklopedi Maddesi:

3.10.       İsmail Lütfi Çakan, “Câbir b. Zeyd”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), VI, 537-538.

Tez:

3.11.       Sabri Çap, Hadis İlminde Merfû-Mevkuf İlişkisi  (doktoza tezi, 2008), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 67.

Online Kaynak:

3.12.       Kasım Şulul, “Siyer Araştırmalarına Dair Tespitler I”, http://www.sonpeygamber.info/siyer-arastirmalarina-dair-tespitler-i (26 Mart 2015’te girildi)

Kur’ân-ı Kerîm ve Kitâb-ı Mukaddes:

3.13.       el-A‘raf 7/157

3.14.       Tekvin 16/15

 

 

Yazışma Adresi

Meridyen Derneği, Adres: Mahiz İz Cad. No: 26 Kat: 3 Altunizade - Üsküdar – İstanbul

Sorularınız İçin:

E-posta: info@sonpeygamber.info

Tel: 0216 310 30 39