Sahabe

 

Muksirûn

Sahabe / Sahabiler / Editör


Muksir, Arapça, “sayıca çok olmak, artmak” anlamına gelen “kesret” kelimesinden türeyen bir kelime olup çoğulu “muksirûn”dur. Muksirûn terimi, hadis ilmi açısından, binin üzerinde hadis rivayet eden sahabileri ifade etmektedir.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Muhacir

Sahabe / Sahabiler / Editör


Muhacir, “bir yeri terkeden, ülkesinden ayrılıp başka bir yere göç eden kişi” manasına gelir. Çoğulu olan “Muhacirun” ise, terim olarak, Hz. Peygamber’in İslam’ı tebliğ etmeye başlamasından sonra O'na iman eden, iman ettiği için de Mekkeli Müşriklerin..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Ensar

Sahabe / Sahabiler / Editör


Ensar, Arapça “çok yardım edenler” manasındadır. Bu topluluktan bir kişiyi ifade etmek üzere “Ensarî” kelimesi kullanılır. Terim olarak ise Ensar, Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman Hz. Peygamber ve Muhacirlere kucak açıp tüm imkanlarıyla onlara yardım eden Medineli Müslümanları ifade eder.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Ehl-i Bedir

Sahabe / Sahabiler / Editör


Ehl-i Bedir (Ashab-ı Bedir), hicretin 2. senesinde Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında Bedir mevkiinde meydana gelen ve İslam Tarihinin ilk büyük savaşı olarak bilinen Bedir Savaşına katılan sahabîlere verilen genel isimdir. Bedir Savaşı ikinci hicrî yılın Ramazan ayının on yedisinde cereyan etmiştir.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Hüseyin

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı


5 Şaban 4 yılında (10 Ocak 626) Medine'de doğdu. "Şehid" lakabıyla meşhurdur. Göğsünden aşağısının dedesine çok benzediği rivayet edilir. Doğduğu zaman Hz. Peygamber, ağabeyi Hasan'a yaptığı gibi o güne kadar Araplarca pek bilinmeyen...


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Hasan

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI


Hz. Hasan'ın hayatı ve şahsiyetinin anlatıldığı yazı.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Fatıma

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir


Hz. Fatıma'nın faziletlerinin ve edebiyattaki yerinin anlatıldığı yazı.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Ehl-i Beyt Kavramının Değişim Süreci

Sahabe / Ehl-i Beyt / Doç. Dr. M. Bahaüddin Varol


Ehl-i Beyt kavramının Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin dönemlerinden Hz. Hüseyin'in şehid edilmesinden sonraki döneme değişim sürecini anlatan yazı.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Kur'ân-ı Kerîm'de "Ehl-i Beyt"

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. M. Zeki Duman


Ehl-i Beyt, İslam'dan önce Beytü'l-Âlihe tabir edilen, içinde putların bulunduğu Kâbe ile içindeki ilahlardan sorumlu olan kabileye verilen bir isimdir. Daha sonra bu kavramın anlam alanı genişletilerek kavrama, dinî anlamının yanında, şehrin savunma..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Peygamber Eşleri

Hz. Peygamber, Mekke döneminde tek hanımla evli kalmış olmasına karşın Medine döneminde dinî, içtimai, iktisadi ve ahlaki bir takım sebeplerden dolayı birden fazla kadınla evlenmiştir.
devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi