Hz. Muhammed

 

Gönülden Dile Muhabbeti Terennüm: Esma vü Evsafü'n-Nebî

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu


Yüce Rabbimiz Hâlik-i Zülcelâl Hazretleri kainatı hiç yokken var edendir, onu donatan, ardından da en mükemmel varlığı; insanı yaratandır. Kendisine kulluk etmek üzere yarattığı insana merhametinin bir neticesi ve nişanesi olarak kitaplar..


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Dr. Hilal Kazan'dan Zarif Bir Esma-i Nebî Hattı Daha

Hz. Muhammed / Kimdir / Editör


Geçtiğimiz haftalarda Dr. Hilal Kazan'ın Esma-i Nebî hattını sizlere sunmuştuk. Bu hafta ise Hilal Kazan'ın sülüs nesih yazı biçimiyle kaleme alınmış yeni bir Esma-i Nebî levhasını sizlerle buluşturuyoruz.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber'i Böyle Anlattılar

Hz. Muhammed / Kimdir / Editör


Resmedilmemiş bir peygamberi vahyin rehberliğinde gelişen kişiliği, yaşam tarzı ve davranışlarıyla anlama ve anlatma zorluğu İslam kültür ve sanatında çok farklı türlerin gelişmesine imkan tanımış, tezahürleri farklı da olsa tüm Müslümanlar ortak bir duyguyu, Peygamber sevgisini bu vesilelerle..


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Başkalarının Beden Dilini Okuması Açısından Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Kimdir / Doç. Dr. Mahmut Kavaklıoğlu


Tebliğ, Yaratıcıdan alınan ilahî öğretiyi insanlara ulaştırma görevidir. Bu, sadece ulaştırmayı değil, aynı zamanda açıklama ve bir pratik olarak sunmayı da içine alır. Her ne kadar Rasûl'e görevinin sadece ulaştırmak olduğu, daha ötesinin kendi insiyatifinde bulunmadığı hatırlatılıyorsa da tebliğden maksat..


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hilye Nedir?

Hz. Muhammed / Kimdir / Editör


Asırlar boyunca hilyeler, şemail eserleriyle birlikte Hz. Peygamber'in aziz hatırasını yaşatma ve O'nun örnek kişiliğini sonraki nesillere aktarma konusunda önemli bir işlevi yüklenegelmişlerdir. Tür olarak zaman zaman birbirlerine karıştırıldıkları da görülen şemail ve hilyelerin..


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hat Sanatında Hilye-i Şerif

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. M.Uğur Derman


İslam inancı, putlaştırılabilecek kimselerin tasvirlerinden şiddetle kaçınmıştır. Bu sebeple, bir kaç asılsız minyatür dışında hiç kimse Rasûlullah'ın resmini çizmeye cesaret edememiştir. Hıristiyan âleminde Hz. İsa için uygulandığı gibi hayalî bir resim yapmaktansa, sahih tariflerden hareketle..


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber'in Şemaili

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Ali Yardım


Şemail, kelime yapısı bakımından 'şimal'in çoğuludur. Arapça'da, bu kökten türeyen kelimelerin birbirinden farklı, hatta birbirine zıt değişik manaları vardır. Bu nüanslardan birisi de; huy, tabiat, karakter, hal ve hareket, tavır ve davranış anlamıdır. Şimal'in bu manalarda..


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Muhammed (sav)'in Şeceresi

Hz. Muhammed / Kimdir / Editör


Hz. Muhammed (sav), Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’e nisbetle İsmailîler diye de anılan ve iki büyük Arap topluluğundan birini teşkil eden Adnanîler’e mensuptur. Soy kütüğünün yirmi birinci göbekten atası olan Adnan’a kadar uzanan kısmı güvenilir bulunarak zikredilmiş, ondan sonrası Hz. Peygamber'in de işaretiyle yaygınlık kazanmamıştır. Bizzat kendisi tarafından kabul edilip bütün İslam kaynaklarınca zikredilen soy kütüğü şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Kâ’b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma