Hz. Muhammed

 

Kur'ân'daki Peygamber Kıssalarını Nasıl Okumalıyız?

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Fatma Bayram


 Kur'ân neden kıssalar anlatır? Onu, uslubuna ve konularına alışık bir gözle değil de ilk kez okuyanlar bu kadar sık kıssa anlatan ve üstelik de aynı kıssayı bazen defalarca anlatan bir kitapla karşılaştıklarında neler hisseder?

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber'in Kulluğu

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / İhsan Ali Karamanlı


Hz. Peygamber, ibadetlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmiş ve inananlara göstermiştir. Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in kulluğu ve ibadetlerine bakıldığında ana hatlarıyla şu hususlar görülebilir:

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Cahiliye Toplumunun İdeal İnsan Tipi: Muhammed el-Emin

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Murat Daryal


Hz. Muhammed (sav) babasından yetim, anasından öksüz kalmıştı. Arkasında hiçbir otorite yoktu. Yine de cemiyet ona “Emin” diyordu.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber'in Dilinden Dua Örnekleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info


Hz. Peygamber'in dilinden dua örnekleri

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Kur'ân Peygamber'in Ümmi Olduğunu Söylüyor

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Muhammed Raşid


Kur'ân'a göre Hz. Peygamber'in ümmi oluşunun anlatıldığı ve aksi iddiaların reddedildiği yazı.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Rahmet ve Şefkati Herkesi Kuşatmıştı Hz. Peygamber'in nasıl ve ne ölçüde bir rahmet "Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."  olduğunu anlamak için O'ndan önceki dünyanın durumunu gözden geçirmek gerekir. Tarihen sabittir ki o gün, dünyanın bir çok yöresinde..

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber Ümmi miydi?

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ahmet Önkal


Hz. Peygamber'in hayatı boyunca okuma ve yazmayı bilip bilmediği, öteden beri tartışılmış bir meseledir. Elimizde bu konuya kesin ve son çözüm oluşturacak açık bir nass bulunmadığından bu tartışmalar günümüze kadar uzayıp..

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Gönülden Dile Muhabbeti Terennüm: Esma vü Evsafü'n-Nebî

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu


Yüce Rabbimiz Hâlik-i Zülcelâl Hazretleri kainatı hiç yokken var edendir, onu donatan, ardından da en mükemmel varlığı; insanı yaratandır. Kendisine kulluk etmek üzere yarattığı insana merhametinin bir neticesi ve nişanesi olarak kitaplar..

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Dr. Hilal Kazan'dan Zarif Bir Esma-i Nebî Hattı Daha

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info-Özel


Geçtiğimiz haftalarda Dr. Hilal Kazan'ın Esma-i Nebî hattını sizlere sunmuştuk. Bu hafta ise Hilal Kazan'ın sülüs nesih yazı biçimiyle kaleme alınmış yeni bir Esma-i Nebî levhasını sizlerle buluşturuyoruz.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber'i Böyle Anlattılar

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info


Resmedilmemiş bir peygamberi vahyin rehberliğinde gelişen kişiliği, yaşam tarzı ve davranışlarıyla anlama ve anlatma zorluğu İslam kültür ve sanatında çok farklı türlerin gelişmesine imkan tanımış, tezahürleri farklı da olsa tüm Müslümanlar ortak bir duyguyu, Peygamber sevgisini bu vesilelerle..

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Başkalarının Beden Dilini Okuması Açısından Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Mahmut Kavaklıoğlu


Tebliğ, Yaratıcıdan alınan ilahî öğretiyi insanlara ulaştırma görevidir. Bu, sadece ulaştırmayı değil, aynı zamanda açıklama ve bir pratik olarak sunmayı da içine alır. Her ne kadar Rasûl'e görevinin sadece ulaştırmak olduğu, daha ötesinin kendi insiyatifinde bulunmadığı hatırlatılıyorsa da tebliğden maksat..

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hilye Nedir?

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info-Özel


Asırlar boyunca hilyeler, şemail eserleriyle birlikte Hz. Peygamber'in aziz hatırasını yaşatma ve O'nun örnek kişiliğini sonraki nesillere aktarma konusunda önemli bir işlevi yüklenegelmişlerdir. Tür olarak zaman zaman birbirlerine karıştırıldıkları da görülen şemail ve hilyelerin..

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hat Sanatında Hilye-i Şerif

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. M.Uğur Derman


İslam inancı, putlaştırılabilecek kimselerin tasvirlerinden şiddetle kaçınmıştır. Bu sebeple, bir kaç asılsız minyatür dışında hiç kimse Rasûlullah'ın resmini çizmeye cesaret edememiştir. Hıristiyan âleminde Hz. İsa için uygulandığı gibi hayalî bir resim yapmaktansa, sahih tariflerden hareketle..

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber'in Şemaili

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Yardım


Şemail, kelime yapısı bakımından 'şimal'in çoğuludur. Arapça'da, bu kökten türeyen kelimelerin birbirinden farklı, hatta birbirine zıt değişik manaları vardır. Bu nüanslardan birisi de; huy, tabiat, karakter, hal ve hareket, tavır ve davranış anlamıdır. Şimal'in bu manalarda..

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Muhammed (sav)'in ŞeceresiHz. Muhammed (sav), Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’e nisbetle İsmailîler diye de anılan ve iki büyük Arap topluluğundan birini teşkil eden Adnanîler’e mensuptur. Soy kütüğünün yirmi birinci göbekten atası olan Adnan’a kadar uzanan kısmı güvenilir bulunarak zikredilmiş, ondan sonrası Hz. Peygamber'in de işaretiyle yaygınlık kazanmamıştır. Bizzat kendisi tarafından kabul edilip bütün İslam kaynaklarınca zikredilen soy kütüğü şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Kâ’b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma